پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

مراحل قانونی اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی

هر چند بسیاری از ساخت و سازهای ویلایی و حتی گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ و دامداری ها و…که ما در جای جای کشور می بینیم به نوعی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی محسوب می گردند و کمتر ساختمان وتاسیساتی است که مجوز تغییر کاربری را داشته باشد ولی چنانچه شما در زمره کسانی هستید که قصد دارند از راه های قانونی نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای تغییر کاربری اقدام نمایند ، این مطلب می تواند برای شما تا حد زیادی مفید باشد.
توضیح اینکه این مطلب ناظر به اخذ مجوز تغییر کاربری از اراضی کشاورزی به طرح های کشاورزی و دامپروری می باشد.

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی

۱.متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک مالکیت (سند مالکیت رسمی ترجیحاً شش دانگ) و مجوز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر نظیر گلخانه و سالن پرورش قارچ و… ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح و نظریه اداره کل محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در چارچوب ماده ۷ قانون، تحویل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می دهد.

۲.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی درخواست نسبت به تهیه گزارش و کروکی و مدارک مورد نیاز اقدام و به همراه درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوطه به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید.

۳.گزارش مدیریت جهاد کشاورزی و درخواست متقاضی ، ثبت دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی می گردد.

۴.در صورت غیر زراعی و غیر باغی بودن زمین مورد نظر و پس از تائید ریاست سازمان ، پاسخ لازم به متقاضی و مراجع ذیربط توسط دبیرخانه اعلام می گردد . دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی در صورت عدم تأمین مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج می نماید.

۵.در صورت ارائه مدارک و مستندات و تکمیل بودن پرونده و تشخیص زراعی و باغی بودن زمین مورد نظر ، تقاضا در نوبت دستور کار کمیسیون قرار می گیرد ( توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی).

۶.طرح پرونده در کمیته کار کمیسیون و در صورت لزوم بازدید اعضاء کمیته کار از اراضی و اعلام نظر کارشناسی ( توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی).

۷.طرح پرونده در کمیسیون تبصره۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اعلام نظر کمیسیون در مورد درخواست تغییرکاربری توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر درمدیریت امور اراضی.

۸. در صورت مخالفت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی نتیجه به متقاضی و دستگاه ذیربط توسط دبیر کمیسیون اعلام می شود.

۹. در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانونی نباشد توسط دبیر کمیسیون ، مجوز لازم صادر می گردد.

۱۰.در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری ، چنانچه طرح مشمول پرداخت عوارض باشد پرونده توسط دبیر کمیسیون به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت تعیین قیمت اراضی از طریق کمیسیون تقویم مستقر در شهرستان ارجاع می گردد.

۱۱. کمیسیون تقویم اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تعیین قیمت اراضی اقدام و نظر کمیسیون تقویم توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون و  به متقاضی به منظور واریز مبلغ عوارض ابلاغ می گردد.

۱۲. اعتراض به نظریه کمیسیون تقویم در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است لذا در صورت اعتراض متقاضی نسبت به نحوه قیمت گذاری ، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

۱۳. پس از واریز مبلغ ارزیابی توسط متقاضی به حساب خزانه توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیش مربوطه به دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی ارسال می گردد.

۱۴.مجوز تغییرکاربری برابر مساحت مورد مصوب جهت اجرای طرح برای متقاضی توسط دبیر کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در مدیریت امور اراضی صادر می گردد و نتیجه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز اعلام میگردد.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید